بارگیری

مراحل انجام یک پروژه

بارگیری


پس از تائیدیه رنگ و مجوز خروج توسط دستگاه نظارت ، بر اساس

الویت های سایت نصب ، نسبت یه تهیه RELEASE LIST و PACKING LIST

اقدام و ارسال به محل نصب پروژه صورت می پذیرد.

بارگیری

برخی از مشتریان ما


حلوا شکری عقاب
کاله
به تک
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور
ایران خودرو
سایپا
بیمه خدمات درمانی
سرم سازی رازی
هیوندای
بازار مبل ایران